Obchodné podmienky - Reviso.s.r.o.

0 ks
Reviso s.r.o.
opravy nákladných a osobných automobilov
Prejsť na obsah

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.reviso.sk . Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka,spotrebiteľa) na strane druhej.
Prevádzkovateľom a zároveň predávajúcim je spoločnosť: REVISO s.r.o.
                                                                                   Priemyselná 260
                                                                        966 01 Hliník nad Hronom
                                                                             IČO 31569633
                                                                             DIČ 2020479274
Spoločnosť zapisaná v Obchodnom registri Okresneho súdu v Banskej Bystrici vložka čislo 640/S odd.Sro.UZATVORENIE ZMLUVY - OBJEDNAVKA

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.Objednávky zrealizované prostredníctvom internetového obchodu www.reviso.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká vložením tovaru do košika a úplnym vyplnenim všetkých údajov a náležitostí odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí pri realizácii objednávky.

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar je dodavaný podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom mžnom termíne. Objednávky odošleme spravidla do 24 hodín. Doručenie poštou do 2-4 pracovných dní. Ak je pri konkrétnom produkte uvedená iná dodacia doba, o odoslaní tovaru Vás budeme informovať.

Predávajúci sa zaväzuje:

*dodať kupujúcemu množstvo a druh objednaného tovaru v kúpnej cene, ktoré platia v deň odoslania objednávky.Dohodnutá kúpna cena zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH).
*dodať kupujúcemu úplny a bezchybny tovar.
*dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo prepravou k jeho poškodeniu.

Kupujúci sa zaväzuje:

*prevziať a skontrolovať tovar, dodaný na základe objednavky.
*predávajúcemu za dodaný tovar uhradiť kúpnu cenu, ktorá je platná podľa cenníka predávajúceho, platného v čase prijatia objednávky, a to v deň doručenia pri preberaní dobierky - platbou v hotovosti pri odovzdaní tovaru kupujúcemu;
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci nezodpovedá:

*za nespravny výber tovaru a za správnosť aplikácie objednaného výrobku, a všetky prípadné škody vzniknuté nesprávnym výberom.
*za prípadné poškodenie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou
*za neskoršie dodanie tovaru vinou prepravnej spoločnosťi.

VLASTNÍCKE PRÁVO

*Vlastnícke právo ku tovaru prechádza na kupujúceho v momente uhradenia celej kúpnej ceny. Do úplného uhradenia kúpnej ceny nie je kupujúci oprávnený tovar predávajúceho zastaviť, prenajať ani inak právne či fakticky zaťažiť.
*Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom jeho dodania, resp. prevzatím kupujúcim.
*Zničenie, strata alebo odcudzenie tovaru nezbavuje kupujúceho povinnosti uhradiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu

KÚPNA CENA TOVARU

Cena uvedena v našej ponuke je platná v čase objednania tovaru.
Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania,
ktorý si kupujúci zvolil.
Ceny ktoré sú uvedené na objednavke, sú konečné.Balné neúčtujeme.V cene tovaru nie je započítané poštovné.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

ZRUŠENIE OBJEDNAVKY

Kupujúci môže svoju záväznú objednávku (návrh kúpnej zmluvy) písomne odvolať až do doby než predávajúci odovzdá predmet zmluvy na prepravu pre kupujúceho.
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu.
Zrušenie objednávky nám hlavne zavolajte na 0905217107 alebo zašlite na mail reviso@reviso.sk.

VRATENIE TOVARU

V prípade že chcete tovar vratit/vymeniť kontaktujte nás e-mailom: reviso@reviso.sk alebo telefonicky 0905217107.Vrátenie nepoškodeného tovaru môžete do 7 dní od doručenia tovaru podľa zákona 102/2014 Z.z. o zásielkových obchodoch.
Tovar je potrebné doručiť na adresu: REVISO s.r.o., Priemyselna 260, 966 01 Hliník nad Hronom.
Tovar sa vracia tak ako ból prijaty: nepoužitý, kompletný v originálnom obale s priloženým originálom dokladu o kúpe!
Tovar vrátený ako dobierku-neprijímame.
Cena tovaru bude zákazníkovi vrátená ihneď po skontrolovaní vráteného tovaru, a to na účet alebo poštovou poukážkou.
Tovar musí byť neporušený, nepoužitý,kompletný v originálnom obale a dokladom o kúpe s možnostou ďalšieho predaja.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli na písomnú formu komunikácie prednostne využívať elektronickú poštu (e-mail).
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR.
Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Predávajúci má právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením nového znenia obchodných podmienok na stránkach internetového obchodu predávajúceho.
Predavajuci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím a neposkytuje ich tretím stranám.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len na nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Návrat na obsah