ZÁRUKA A REKLAMACIE - Reviso.s.r.o.

0 ks
Reviso s.r.o.
opravy nákladných a osobných automobilov
Prejsť na obsah

ZÁRUKA A REKLAMACIE

ZÁRUKA A REKLAMACIE

*Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
*Predávajúci zodpovedá za úplnosť a bezchybnosť dodaného tovaru a jeho príslušenstva v čase dodania.
*Predávajúci zaručuje, že si tovar zachová obvyklé vlastnosti, funkčnosť a spôsobilosť pre použitie k obvyklému účelu najmenej po dobu stanovenú príslušným zákonom (pokiaľ nie je uvedené inak)
*Záručná doba na tovar dodávaný predávajúcim je štandardne 24 mesiacov od dodania kupujúcemu .
*Vedľa zákonných nárokov z chýb dodaného tovaru nemá kupujúci nárok na náhradu ďalšej škody, ušlého zisku ani zmluvnej pokuty.
*Podmienkou pre bezplatné odstránenie chýb v záručnej lehote je použitie tovaru k určenému účelu podľa pokynov predávajúceho resp. výrobcu, ktoré sú buď uvedené v priloženom návode k použitiu alebo sú uvedené v servisných manuáloch výrobcu vozidla. Predávajúci nie je povinný tieto manuály dodávať kupujúcemu, pretože sa u väčšiny tovaru dodávaného predávajúcim jedná o výrobky určené k odbornej montáži.
*Pokiaľ kupujúci alebo iné osoby než predávajúci a bez jeho poverenia vykonajú opravy alebo iné zásahy na predanom tovare v priebehu záručnej lehoty, stráca kupujúci práva z poskytnutej záruky.
*Pri zakúpení dielov systémov tzv. „aktívnej bezpečnosti vozidla“, kde sa z hľadiska súmerného, resp. rovnomerného vplyvu súčastí na prevádzku vozidla vyžaduje párová montáž alebo montáž celej sady je záruka na predaný tovar poskytnutá len v prípade zakúpenia celej sady súčastí, resp. páru súčastí. Ide predovšetkým o sortiment brzdových kotúčov, brzdových segmentov a tlmičov pruženia.
*Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
*Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, ktorá obsahuje popis chyby. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj ORGINÁL daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
*Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, len v originálnom obale.
*Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15€ s DPH a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
*Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
*Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
*Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
Návrat na obsah